Voucher Ανέργων 18 - 24 Ετών

Είσαι άνεργος; Είσαι άνεργη; Είσαι 18 - 24 ετών;

Ενέργησε άμεσα! Νέα Δράση για άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών!

UPDATE 2: Θέλεις να μάθεις αν είσαι ένας από τους επιτυχόντες και επιθυμείς να προχωρήσεις στην επόμενη φάση του προγράμματος; Συμπλήρωσε τον κωδικό ΚΑΥΑΣ ή τον αριθμό της Κάρτας Ανεργίας.

Δηλώστε Συμμετοχή ΤΩΡΑ (Κωδικός ΚΑΥΑΣ ή Αριθμός Κάρτα Ανεργίας)

UPDATE: Οι αιτήσεις για το Voucher 18-24 ξεκινάνε από σήμερα 29/08/2014 (ώρα 12:00) και λήγουν 20/09/2014 (ώρα 24:00)

Σε συνέχεια της  Δράσης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για ανέργους 25-29 ετών, τέθηκε σε διαβούλευση το Σχέδιο της Πρόσκλησης  για τη  Δράσης με τίτλο:  "Επιταγή Εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής  εμπειρίας", παρέχοντας σε ανέργους νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ωφελούμενοι του Προγράμματος

 • 3.000 άνεργοι Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • 9.000 άνεργοι Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο / φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Η δράση περιλαμβάνει:

 • πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 80 – 120 ώρες (ανάλογα με την ομάδα Ωφελουμένων)
 • πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα από (ανάλογα με την ομάδα Ωφελουμένων)  και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες 
 • υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων

Εκπαιδευτικό Επίδομα

1. Για την ομάδα ωφελουμένων "νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ":

 • Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζόμενου, συνολικά ανέρχεται σε 2.410€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

2. Για την ομάδα ωφελουμένων "νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής / δευτεροβάθμιας / μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης":

 • Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζόμενου, συνολικά ανέρχεται σε 2.240€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

Κριτήρια Συμμετοχής για τους Άνεργους Ωφελούμενους

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής "Αίτησης Συμμετοχής" για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Για την κατηγορία "Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ").
 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ  ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών (Για την κατηγορία "Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης").
 • Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1990 έως και 31.12.1996
 • Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Σ’ αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους πριν από την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, θα έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της θα πραγματοποιείται μέσα από τις  ιστοσελίδες: youthguarantee.ypakp.gr  & www.voucher.gov.gr καθώς επίσης και από το τηλεφωνικό κέντρο 800.11.44444.

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και εντάσσεται στο Ελληνικό Σχέδιο Δράσης "Εγγύηση για τη Νεολαία".

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Βήμα 1ο: Κατεβάστε το αρχείο:

Αίτηση για Αθήνα Αίτηση για Θεσσαλονίκη Αίτηση για Ιωάννινα

Βήμα 2ο: Αποστείλετε το αρχείο στα παρακάτω email:


Λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λογότυπο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώππινου Δυναμικού Λογότυπο του ΕΣΠΑ Λογότυπο της ΕΥΕ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εικαστικό για το Voucher για άνεργους 18-24 ετών

ΕΟΠΠΕΠ

Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2

Όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) παύουν να ισχύουν την 31/12/13 και μετονομάζονται ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2).

Λογότυπο - σφραγίδα για την πιστοποίηση του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας από το Δια Βίου Μάθησης

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας αποτελεί Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό αδείας 2000099.

Λογότυπο - σφραγίδα για την πιστοποίηση του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης από το Δια Βίου Μάθησης

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης αποτελεί Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό αδείας 2000055.

Λογότυπο - σφραγίδα για την πιστοποίηση του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ IΙωαννίνων από το Δια Βίου Μάθησης

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων αποτελεί παράρτημα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) στη Θεσσαλονίκη.