Κρατικό Δίπλωμα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση ΙΕΚ

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και με άδεια ίδρυσης του αρμόδιου φορέα Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΥΑ 120204/ΙΑ ΦΕΚ 2278/12-9-13, τ.Β' και  ΥΑ 123126/ΙΑ ΦΕΚ 2284/12-9-13, τ.Β').

Η διάρκεια των σπουδών κυμαίνεται από 2 έως 4 εξάμηνα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών οι απόφοιτοι εφοδιάζονται με Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Οι απόφοιτοι αποκτούν Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Υπουργείου Παιδείας). Είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/ 29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ). Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 ΦΕΚ 63 (9/3/05) το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί επιπλέον προσόν για διορισμό σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα και μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

  • Αίτηση εγγραφής σε έντυπο που παρέχεται από το ΙΕΚ
  • Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του απολυτηρίου λυκείου
  • Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο των δύο όψεων της ταυτότητας
  • 4 φωτογραφίες

Ωράρια

Λειτουργούν τμήματα σε πρωινό και απογευματινό κύκλο.

Παροχές

  • Οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης για σπουδές μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
  • Σύμφωνα με το νόμο, οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων.
  • Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ εφοδιάζει τους σπουδαστές με βεβαιώσεις που απαιτούνται για την εφορία και άλλους φορείς.
  • Οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιδόματα και Κρατικές Υποτροφίες όταν προκηρύσσονται.
  • Δίνεται δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου Bachelor.

Εικόνα του κρατικού διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης

Εικόνα του κρατικού διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης

Εικόνα του κρατικού διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης

Εικόνα του κρατικού διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης