Επικαιρότητα σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για το Voucher Τουρισμού

Avatar for user ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Voucher Τουρισμού

Voucher Τουρισμού

Ξεκίνησε στις 02/07/2015 η υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων για τη Δράση με τίτλο: "Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας", παρέχοντάς τους:

 • πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
 • πρακτική άσκηση 420 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον Τουρισμό
 • υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Οι Ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι 30/07/2015 και ώρα 24:00.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος

 • 1.100 άνεργοι Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • 6.900 άνεργοι Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Εκπαιδευτικό Επίδομα

1. Για την ομάδα ωφελουμένων που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ: Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζόμενου, συνολικά ανέρχεται σε 2.458,00 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

2. Για την ομάδα ωφελουμένων που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής / δευτεροβάθμιας / μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζόμενου, συνολικά ανέρχεται σε 2.248,00 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

Κριτήρια Συμμετοχής για τους Άνεργους Ωφελούμενους

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής "Αίτησης Συμμετοχής" για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσουν οι Δικαιούχοι, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Για την κατηγορία "Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ").
 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών (Για την κατηγορία "Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης").
 • Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1986 έως και 31.12.1997.
 • Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας δηλαδή από 02/07/2015 έως 30/07/2015. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, δηλαδή πριν από την 02/07/2015 με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Σ’ αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους και το προσκομίζουν στον Συνδικαιούχο ΕΕΔΕ.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια κύρια διοικητική περιφέρεια και δύο εναλλακτικές, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της θα πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα: http://www.insete-training.gr.

Η δράση υλοποιείται από το ΙΝΣΕΤΕ και την ΕΕΔΕ ως Συνδικαιούχοι του άρθρου 1 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ267/Α).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αίτηση για Θεσσαλονίκη (147,5 KB)

Αίτηση για Ιωάννινα (148,5 KB)

Αποστολή Αίτησης


Εικόνα για με τα λογότυπα των φορέων συγχρηματοδότησης

Θέλετε να λαμβάνετε έξυπνες ενημερώσεις και συμβουλές για τον περιζήτητο επαγγελματία του μέλλοντος; Καταχωρήστε το email σας για να λαμβάνετε ακόμη κι αυτά που δεν αναρτούμε στο site. :-)
Θυμηθείτε: Δεν σπαμάρουμε ποτέ!

Αθήνα Ιπποκράτους 22, Τηλ: 210 8225983, Φαξ: 210 8233311 | Θεσσαλονίκη Ερμού 45 (Πλατεία Αριστοτέλους), Τηλ: 2310 226318, 2310 226328, Φαξ: 2310 226388

Ιωάννινα Κωλέττη & Καπλάνη 5 (Δίπλα στο Δημαρχείο), Τηλ: 26510 77472, 26510 70719, Φαξ: 26510 70996 | Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 & Κολοκοτρώνη 3, Τηλ: 2610 270551, Φαξ: 2610 270551